Verslag Vertegenwoordigers van Ondernemers uit het Amstelland

Aanwezigen:
De heer G.B.H. Böhm (Industriële Kring Uithoorn)
De heer P. Ewalts (Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht e.o.)
Mevrouw T. Hanssen (Ondernemersvereniging Amstelveen)
De heer P.J. de Jong (Rabobank Ouderkerk aan de Amstel)
De heer J. Koster (Vereniging Industriële Belangen de Ronde Venen)
De heer J.G. Reurings (Vereniging Winkelcentrum Zijdelwaard)
Mevrouw J. Tiesinga (Kamer van Koophandel Amsterdam)
De heer C.L. van Mourik (Ondernemersvereniging Abcoude)
De heer E.H. Koot (Ondernemersvereniging Abcoude)
De heer G.C.M. Korrel (Rabobank, agrariër Ronde Hoep en raadslid Ouder-Amstel)
De heer G. Timmermans (dRO/OGS)
Mevrouw M. Linthout (de Stad bv)
De heer J. Saris (de Stad bv)
Mevrouw S. Ermers (verslaglegging)

Locatie: Groengebied Amstelland, Amstelveen

Opening
Jeroen Saris van de Stad BV heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij legt uit dat vanuit verschillende hoeken subsidiegelden beschikbaar zijn om projecten voor het Amstelland te realiseren. Zo zijn er subsidiegelden vanuit de ministeries LNV en VROM (´Groen in en om de Stad´, hierna kortweg aangeduid als GIOS), de gemeente Amsterdam en de Europese Unie. Deze bijeenkomst is erop gericht de plannen van de ondernemers boven tafel te krijgen en te beoordelen op basis van verschillende criteria. Uiteindelijk zullen de plannen worden voorgelegd aan de Stuurgroep Amstelland – bestaande uit wethouders van de deelnemende gemeenten – om uiteindelijk tot een selectie van geschikte projecten te komen.

Grondbank Fonds / Agrarisch grondgebruik
“Voor het behoud van het groene en open karakter van Amstelland spelen agrariërs een cruciale rol,” stelt de heer Korrel (voorzitter van het bestuur van de Rabobank, agrariër en raadslid in Ouder-Amstel). De centrale rol die boeren in de toekomst moeten spelen is niet voor alle aanwezige vanzelfsprekend: “Is er in dit stedelijke gebied nog wel ruimte voor agrariërs,” vraagt mevrouw Hanssen (ondernemingsvereniging Amstelveen) zich af, “wij hebben geen land meer en zouden bijvoorbeeld graag een groot stuk grond vrij willen maken voor een golfbaan.” De heer Reurings (voorzitter van de vereniging Winkelcentrum Zijdelwaard) voegt hieraan toe: ”Het is moeilijk om dit agrarische gebied te ontwikkelen. Ik zet vraagtekens bij een boer met vierhonderd koeien.”

“Om het voortbestaan van de agrariërs in dit gebied te kunnen garanderen zijn er extra maatregelen nodig”, stelt de heer Korrel, “er moet in ieder geval een oplossing komen voor de grondprijs, die nu veel te hoog is voor boeren. Naast het verbreden van hun bedrijfsdoelstellingen – bijvoorbeeld door in te spelen op recreatie –  is het ook nodig dat er een fonds opgericht wordt dat agrariërs financiële steun geeft om het gebied aan te kopen en te beheren.” De heer de Jong (Rabobank Ouderkerk aan de Amstel) voegt hier aan toe: “Agrariërs hebben economische zekerheid nodig en die krijg je niet door tijdelijke subsidies. Een fonds kan agrariërs echter wel overhalen tot een verbreding.”

De vraag is hoe dit fonds gefinancierd zou kunnen worden. “De GIOS-gelden zouden in dit fonds gestort kunnen worden,” stelt de heer Korrel voor, “Daarnaast zou er een percentageregeling in het leven geroepen kunnen worden. Ondernemers die aan de randen van het Amstelland willen bouwen, moeten een percentage van hun investeringen afstaan aan het fonds om het groene karakter te kunnen behouden.” De heer Timmermans (dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam en projectleider van het Platform Toekomst Amstelland) oppert: “Momenteel is er vanuit het Rijk een opkoopregeling met een beheersvergoeding; hier zou een agrarisch equivalent voor gemaakt kunnen worden. ”Er zit echter wel een principiële kant aan,” merkt de heer Ewalts (Kamer van Koophandel Utrecht) op, “als je een fonds opricht vanuit de Rijksoverheid kun je niet meer spreken van ondernemers, maar dan heb je het over beheerders. Recreatieondernemers krijgen dan geen kans meer.” De heer Koster (Vereniging van Industriële belangen de Ronde Venen) voegt hieraan toe: “De boer wordt dan een Melkert-baan.” “Bovendien moet je oppassen dat er geen verwaarlozing van het land ontstaat als de neveninkomsten hoger worden dan die van het boerenbedrijf, “ stelt de heer Saris.

De heer Saris concludeert: “De transacties van de grond moeten beter geregeld worden, de boer kan zijn functies verbreden en hij kan een vergoeding voor landschappelijke diensten vragen.” Hij informeert welke rol de Rabobank eventueel zou kunnen spelen bij de financiering en/of oprichting van een grondbankfonds. De heer de Jong antwoordt: “Financieel zou de Rabobank een katalysator kunnen zijn en een link kunnen leggen tussen ondernemers en agrariërs. Maar of dat op de hele korte termijn kan, dat is de vraag. We kunnen het in ieder geval onderzoeken.” De heer Saris stelt: “De Rabobank wil met een idee komen voor een verbredingsfinanciering, maar het is ook zinnig om aan alternatieven te denken, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of het Gemeentelijk grondbedrijf. Dan valt er wat te kiezen.”

Park en Ride
Mevrouw Tiesinga (Kamer van Koophandel Amsterdam) oppert het idee om de ontsluiting van het Amstelland te verbeteren door het ´Park en Ride´-principe in het gebied te introduceren. De weggebruiker wordt via een serie frequent geplaatste borden naar de juiste parkeerplaatsen geleid, zoals dit nu naar het Transferium het geval is. “Vervoer is hier een belangrijk knelpunt. De stedeling wil recreëren, maar dan zijn er wel extra voorzieningen nodig,” stelt mevrouw Tiesinga, “bovendien zou het de ondernemers in Amstelveen kunnen helpen.” Mevrouw Hanssen voegt hieraan toe: “Het stuk boven de A9 zou hier geschikt voor kunnen zijn.”

Ontsluiting Abcoude
De heer Koot (ondernemingsvereniging Abcoude) constateert het probleem dat Abcoude een sluiproute is geworden voor het verkeer van de A2: “Een brug is de oplossing. Met een rondweg ontlast je het dorp en wordt de leefbaarheid vergroot.” De heer Saris vraagt zich af of op deze wijze meer mensen naar Abcoude zouden willen komen. De heer Koot antwoordt: ”Je moet het omdraaien. Wat van belang is, is dat we minder afvloeiing krijgen. En dat de recreatie in het hele gebied aantrekkelijk wordt.” De heer Van Mourik voegt hieraan toe: “De doorstroming is voor de bereikbaarheid van het hele gebied belangrijk.” De heer Koot vertelt dat dit plan al vijfendertig jaar in de gemeenteraad aangekaart wordt, maar nog steeds niet goedgekeurd is. “Ik snap niet dat de gemeente Abcoude dit niet wil,” stelt de heer Korrel.

Topwonen
“In de Middelpolder en langs de Amstel zou ruimte vrijgemaakt kunnen worden om topwonen mogelijk te maken,” stelt mevrouw Tiesinga voor, “het is goed voor de sociale cohesie in het gebied en aantrekkelijk voor het topmanagement om dicht bij het werk te kunnen wonen.” Mevrouw Hanssen voegt hieraan toe: “Het hoeft niet schadelijk voor het gebied te zijn, mits er een aantal voorwaarden wordt gesteld, bijvoorbeeld dat er niet aansluitend gebouwd mag worden.” Mevrouw Hanssen geeft aan dat ze dit idee al meerdere malen aan de gemeente heeft voorgelegd, maar tot op heden weinig gehoor heeft gekregen. De heer De Jong stelt: “Het uitvoeren van dit plan heeft voornamelijk met bestuurlijk lef te maken. Overigens zou het topwonen ook een bijdrage aan het agrarisch fonds kunnen leveren.” De aanwezigen zijn het erover eens dat het topwonen zich zou moeten richten op de bovenste laag van het management: “Je moet minimaal 1000 m2 per woning vrijmaken en zeker niet aan twee-onder-één-kap-woningen denken. Ik denk meer aan het wonen zoals aan de Vecht,” stelt mevrouw Hanssen.

Recreatie op grote schaal
Mevrouw Tiesinga constateert dat de recreatie in het Amstelland momenteel kleinschalig georganiseerd is: “Dat gebeurt op dit moment nogal rommelig. De bestemmingsplannen gaan allemaal uit van recreatie op hele kleine schaal, terwijl grootser opgezette projecten de aantrekkelijkheid van het gebied kunnen vergroten. Ik denk dat met name het gebied onder de A9 hier geschikt voor zou kunnen zijn.” De heer Korrel vertelt dat in het verleden al gewerkt is aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld een pretpark: “De mogelijkheden zijn er; we konden alleen geen geschikte ondernemers vinden.” Mevrouw Tiesinga heeft ook bij een rondvraag op de Hiswa gemerkt dat de animo van ondernemers vooralsnog niet heel groot is om op grote schaal te investeren in een groot recreatieproject in dit gebied.

Om de ontsluiting van het gebied voor de vaart te verbeteren zou gedacht kunnen worden aan het aanleggen van een Staande Mastroute. De heer Saris vraagt de aanwezigen in dit kader waarom er in Amstelland nog geen grote jachthaven aanwezig is. “Dat is niet rendabel, de kleine jachthavens zijn niet eens vol,” antwoordt de heer Reurings. “Ze moeten zelfs woningen op hun haventerrein bouwen om te kunnen overleven,” vult de heer Koot aan. “De plassen in dit gebied zijn geschikt voor kleine bootjes, terwijl de trend richting grotere boten gaat,” stelt de heer Böhm, ”bovendien is waterrecreatie er maar een paar maanden per jaar aantrekkelijk.”

A3-tracé
“Om de ontsluiting van met name Amstelveen Zuid te verbeteren, zou de N201 verbonden moeten worden met de A9,” stelt mevrouw Tiesinga. “Daar gaat het verkeer nu midden door woonwijken. Bovendien zou het ook voor de bloemenveiling een hele verbetering zijn. In dat geval zou de brug over de Amstel ook niet meer hoeven worden aangelegd en wordt het minder druk aan de rand,” voegt ze hieraan toe. Mevrouw Hanssen geeft aan dat de discussie over deze ontsluiting al geruime tijd loopt binnen de gemeente Amstelveen. De heer Timmermans stelt voor om dit plan te koppelen aan de eerder besproken fondswerving voor het gebied. “Dit plan kan dus een bijdrage leveren aan de middelen in Amstelland, beperkt de overlast voor bepaalde gebieden en kan bijdragen aan een betere ontsluiting,” concludeert de heer Saris.

Het vervolg
Terugkijkend op de bijeenkomst stelt de heer Saris dat het nodig blijft om na te denken over de verhouding tussen rood en groen in het Amstelland. “Het Amstelland moet open blijven, lijkt de conclusie, waarbij de vraag is hoe de financiering hiervan gerealiseerd kan worden.” Hij vraagt de aanwezigen te blijven werken aan de genoemde projecten en ze zodanig te verbeteren dat de uiteindelijke behandeling ervan door de Stuurgroep vergemakkelijkt kan worden. De heer Timmermans benadrukt dat het de bedoeling is dat dit proces – ook na de presentatie van de projecten aan de Stuurgroep Amstelland – zal blijven doorlopen en dat het indienen van nieuwe projecten dus ook na deze datum mogelijk blijft.[ES1]

Data
·         10 maart 2003. Projectenworkshop van het Platform Toekomst Amstelland
Alle aanwezigen zullen voor deze bijeenkomst nog een uitnodiging ontvangen. Nieuwe of verbeterde plannen die voor die datum bij het Platform aangemeld worden, kunnen op deze bijeenkomst nog besproken worden.
20 juni 2003. Slotmanifestatie. Presentatie van projecten en toekomstbeeld aan de Stuurgroep Amstelland.

A3-tracé, 3
GIOS, 1
Grondbank Fonds / Agrarisch grondgebruik, 1
Ontsluiting Abcoude, 2
Park en Ride, 2
Rabobank, 1; 2
Recreatie op grote schaal, 3
Staande Mastroute, 3
Topwonen, 2