Verslag van de Spiegelbijeenkomst: Cultuur en Historie

Dinsdag 4 februari, 14.00 – 16.30 uur

Gespreksleider: Dhr. J. Saris (directeur De Stad BV)

Aanwezigen:
Dhr. G. Timmermans (DRO, projectleider Toekomst Amstelland), Mw. V. Valkeman (De Stad BV), Mw. Genewasen (NCM), Mw. F. van der Heijden (Groengebied Amstelland), Mw. Kemperman (Provincie Utrecht), Dhr. B. Korff (PWN en bestuur Stichting Stelling v. Amsterdam), Dhr. J. E. F. Landman (dWR), Dhr. G. Prast (Vrienden van Westeramstel), Dhr. Raap (NCM), Dhr. L. van Roij (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Dhr. P. van Schaik (Cultuurhistorische Vereniging Amstelveen), Mw. C. Smook (Provincie Noord-Holland), Dhr. J.M. van der Veen (Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord Holland), Mw. M. Visser (Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord Holland), Dhr. J. van der Werf (Bureau Monumentenzorg en Archeologie), Dhr. C. de Bont (Alterra, Universiteit Wageningen), Mw. H. Oerlemans (beeldend kunstenaar), Dhr. J. Dietvorst (beeldend kunstenaar), Mw. M. Sponselle (SKOR), Mw. R. Sijbring (De Geuzen, beeldend kunstenaar), Mw. J. Klopper (Klopper Communicatie, verslaglegging)

1.         Introductie
Dhr. Timmermans van DRO heet iedereen van harte welkom op de Spiegelbijeenkomst Cultuur en Historie en vertelt dat deze bijeenkomst de eerste is uit een serie van spiegelbijeenkomsten. Dhr. Saris legt vervolgens het doel van de spiegelbijeenkomsten uit: ‘de aanwezigen vanuit een zelfde invalshoek, in dit geval cultuur en historie, te laten kijken naar het Amstelland, de vier scenario’s te bespreken en vanuit hun invalshoek concrete voorstellen te doen voor projecten’. Dhr. Saris benadrukt dat ideeën vanuit een andere invalshoek dan cultuur en historie uiteraard ook mogelijk zijn.

Dhr. Saris licht toe dat men op dit moment halverwege het proces is. Aan het eind van het proces zullen keuzes gemaakt worden over projecten van enkele miljoenen euro’s. Het geld voor deze projecten is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, de Gemeente Amsterdam en inmiddels ook door het Europees Fonds. De projecten die uitgekozen worden moeten passen bij een toekomstbeeld van Amstelland dat:
– wenselijk is
– waarschijnlijk is
– waarvoor de middelen aanwezig zijn
– de voorwaarden aanwezig zijn.

Een van de doelen van deze bijeenkomst is te bepalen in hoeverre de door de aanwezigen ingediende projectvoorstellen voldoen aan de genoemde 4 voorwaarden voor de toekomst van het Amstelland. Dhr. Saris nodigt hierop de aanwezigen uit om zichzelf voor te stellen en in het kort te vertellen wat hun projectvoorstel is. Na dit onderdeel van de bijeenkomst zullen de projectvoorstellen tegen de achtergrond van de vier scenario’s gehouden worden en worden de aanwezigen uitgenodigd om hun beoordeling te geven over de projecten.

2.         Ingediende projecten
1. Natuurhistorische verkenning / inventarisatie cultuurhistorische waarden van het Amstelland
Indiener: Dhr. P. van Schaik, lid van de Cultuurhistorische Vereniging Amstelveen en vertegenwoordiger van het Gemeentelijk Historisch Museum te Ouderkerk
Toelichting: Een inventarisatie van de cultuurhistorische waarden van Amstelland gepresenteerd aan het grote publiek in een boekwerk met veel fotomateriaal, gelardeerd met deskundige artikelen.

2. Ren-/skatebaan rond de Ouderkerkerplas
Indiener: Dhr. G. Prast, voorzitter van de Vrienden van Westeramstel
Toelichting: Dit project is een invulling van een toekomstgericht recreatieplan; het zou bijvoorbeeld de Olympische ren- en skatebaan dicht bij de Arena genoemd kunnen worden. Voorwaarde voor dit project is dat de ren- en skatebaan twee meter boven de grond wordt geplaatst, zodat mensen erboven en eronderdoor kunnen.

3. Ren-/skatebaan Zuid-as van Amsterdam vanaf het stadshart Amstelveen
Indiener: Dhr. G. Prast, voorzitter van de Vrienden van Westeramstel
Toelichting: Dhr. Prast denkt dat dit project een bescheiden bijdrage aan de oplossing van de verkeerscongestie zou kunnen zijn. Voorwaarde is dat de baan twee meter 25 boven de grond zal komen en wel in de vorm van een dubbele baan, zodat mensen elkaar kunnen passeren. In de toekomst zou men zich mogelijk met gemotoriseerde skates kunnen voortbewegen, zodat snelheid en comfort toenemen. Volgens dhr. Prast zou de financiering voor dit project van de overheid moeten komen. Een bijkomend voordeel van dit project is dat het goed voor het milieu is.

4. Adoptie koeien, schapen en geiten
Indiener: Dhr. G. Prast, voorzitter van de Vrienden van Westeramstel
Toelichting: Voor de boeren is het moeilijk om de koeien, schapen en geiten in de wei te houden, maar stedelingen stellen het wel zeer op prijs dat koeien in de wei blijven. Een creatieve oplossing om koeien toch in de wei te houden zou adoptie kunnen zijn. Dit is eenvoudig met een stichting te regelen volgens dhr. Prast.

5. Combinatie van wateropslag in het wateropslaggebied en de inundatievelden van de stelling van Amsterdam
Indiener: Dhr. B. Korff, Algemeen Bestuurslid Stichting Stelling van Amsterdam, tevens hier op voordracht van de Stichting Red het Noord-Hollands Landschap
Toelichting: Het blijkt dat dit project al ingediend is bij het scenario parklandschap. Volgens dhr. Saris is dit een omstreden voorstel want al jaren geleden is bij de boeren besloten voor een andere vorm van waterberging.

6. Restauratie gemaal Ronde Hoep
Indiener: Dhr. J. Landman, Dienst Waterbeheer en Riolering Hilversum, tevens ondersteuning van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Toelichting: Dhr. Landman vertelt dat er in 1996 een nieuw gemaal gebouwd is in de Ronde Hoep. Er staat echter nog een oud gemaal met een unieke dieselmotor. Deze dieselmotor is een van de 1e types van na het stoomtijdperk, is nog in redelijke staat, maar moet opgeknapt worden. Het idee is om deze motor na het opknappen te laten zien aan het publiek en eventueel ook de werking ervan te laten zien. Dit project zou dus ook een recreatieve functie dienen. Het bestuur heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering opdracht gegeven te onderzoeken of de restauratie van het gemaal via een stichting te financieren is. Wellicht zijn er ook financieringsmogelijkheden die vanuit het project Toekomst Amstelland aangeboord kunnen worden. Volgens de heer Landman past dit project het beste bij het scenario ‘Parklandschap’.

De heer Landman merkt tevens op dat vanuit de Dienst Waterbeheer en Riolering Hilversum een inventarisatie is gemaakt van de watergebonden cultuurhistorische elementen in hun beheersgebied. Over 2 maanden komt hierover een boek uit. De inventarisatie is dan ook verkrijgbaar op CD ROM.

7. Historische waterinfrastructuur laten zien en koppelen aan recreatie/ontwikkeling van het landschap in het huidige landschap
Indiener: Mw. S. Kemperman, provincie Utrecht
Toelichting: Mw. Kemperman denkt dat het mogelijk is om de historische waterinfrastructuur zichtbaar te maken door het turfwinningslandschap en de droogmakerijen te tonen en hiermee aan te sluiten bij ideeën en musea die er al zijn.

8. Plaatsing van nieuwe windmolens op oude molenplaatsen
Indiener: Mw. S. Kemperman, provincie Utrecht
Toelichting: Er zijn diverse oude molenplaatsen; deze zou men kunnen benutten door er windmolens te plaatsen. Dit levert ook inkomen op, de vraag is voor wie.

9. Het verhaal van de stelling van Amsterdam overbrengen aan het publiek
Indiener: Mw. C. Smook, Provincie Noord-Holland, tevens projectleider van de Stelling van Amsterdam
Toelichting: Volgens mw. Smook zou je het gebied van de Stelling van Amsterdam tussen Fort Waver Amstel en Fort Abcoude letterlijk kunnen opvatten als een oost-west verbinding. Dit gebied kun je recreatief ontsluiten door op een andere manier de informatie over de Stelling van Amsterdam over te brengen. Bijvoorbeeld niet als krijgskundig monument, maar meer als waterstaatkundig monument. In deze visie zou bijvoorbeeld Fort Waver Amstel een pleisterplaats kunnen worden.

10. Voormalige buitenplaatsen laten zien
Indiener: Mw. C. Smook, Provincie Noord-Holland en tevens projectleider Stelling van Amsterdam
Toelichting: Mw. Smook zou graag de buitenplaatsen die meer naar het noorden toe liggen openstellen voor het publiek, zodat al deze onzichtbare schatten te zien zijn.

11. Routekaarten voor het Amstelland
Indiener: Dhr. Saris, De Stad BV
Toelichting: Dit voorstel is gedaan n.a.v. een discussie over de cultuurhistorische waardenkaarten van het gebied Noord-Holland die zijn uitgebracht door de provincie Noord-Holland (mw. Van Goor, Provincie Noord-Holland, tevens regiocoördinator Zuid weet hier meer van). Deze kaarten zou je als basis kunnen gebruiken voor de Routekaarten van Amstelland.

12. Welstandscommissies meer voorlichten over landschappelijke aspecten, zodat beslissingen over inrichting beter genomen kunnen worden
Indiener: Mw. F. van der Heijden, medewerker Natuur en Landschap van het Groengebied Amstelland
Toelichting: Volgens mw. Van der Heijden bestaan welstandscommissies onder anderen vaak uit stedenbouwkundige architecten, die zich meer richten op het stedelijk gebied dan op het landschap. Daardoor worden specifieke landschappelijke elementen weleens vergeten.
Hierop volgt een opmerking vanuit de zaal over een studie over de Vecht, waarin antwoorden gegeven worden op vragen als: ‘Wat is typisch Vechts, wat zijn karakteristieken van de Vecht, hoe kun je daar wonen et cetera? Deze studie is uitgevoerd door landschapsarchitecten. Zou het niet een goed idee zijn om de krachten van stedenbouwkundige en landschapsarchitecten te bundelen?

13. Kruithuizen zichtbaar maken in het landschap
Indiener: Mw. F. van der Heijden, medewerker Natuur en Landschap van het Groengebied Amstelland
Toelichting: Mevrouw Van der Heijden zou de kruithuizen zichtbaarder willen maken in het landschap door er bijvoorbeeld expositieruimtes van te maken.

14. Elzenhoven opknappen
Indiener: Mw. F. van der Heijden, medewerker Natuur en Landschap van het groengebied Amstelland
Toelichting: Mevrouw Van der Heijden vertelt dat Elzenhoven nooit is herbouwd, nadat het in de nacht voordat het geopend zou worden in brand is gestoken. Aangezien de verzekering pas inging na de opening, waren er geen financiële middelen om het te herbouwen.

15. GSM-informatie verstrekken over de omgeving
Indiener: Mw. Genewasen, Nationaal Contact Monumenten
Toelichting: Mw. Genewasen stelt voor om informatie over de omgeving via de mobiele telefoon te geven, bijvoorbeeld informatie over de Stelling van Amsterdam. Het nadeel van informatieborden is dat het kan leiden tot musealisering van de omgeving; bovendien geven ze vaak niet heel veel informatie.

16. Trits van boeren, waterbeheer en cultuurhistorie als buffer tegen het stadshart
Indiener: Dhr. K. de Bont, Alterra, Universiteit Wageningen
Toelichting: Dhr. De Bont zou een buffer willen vormen tegen het stadshart. Deze buffer zou moeten bestaan uit boeren, waterbeheer en cultuurhistorie. Zijn project zou het uitzoeken van een goede strategie voor behoud van het huidige landschap. Vraag die beantwoord zou moeten worden is: hoe je ervoor kan zorgen dat de stad betaalt voor het instandhouden van dit landschap en het onderhoud van het platteland.
Volgens dhr. Saris blijven ‘echte boeren’ alleen in stand als de stad producten afneemt van de boeren. Als de stad zou gaan subsidiëren, zou je alleen maar kunstboeren krijgen. Overigens zal in de komende jaren de subsidie aan boeren in het kader van de EU geheel worden afgeschaft.

17. Van kust tot kust
Indiener: Dhr. J. van der Veen en mw. M. Visser, beide van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord Holland
Toelichting: Dhr. Van der Veen en mevrouw Visser zijn beiden voor het gebruik van de aanwezige cultuurhistorie bij de ontwikkeling van het landschap.

Overige aanwezigen
Dhr. Raap, beleidsmedewerker Nationaal Contact Monumenten, brengt geen project in, maar droomt ervan dat de cultuurhistorische routes ooit in kaart zullen worden gebracht. Hij vindt het belangrijk dat er aandacht is voor cultuurhistorie in het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen van stads- en dorpsranden. Nationaal Contact Monumenten is dit moment bezig met het in kaart brengen van de cultuurhistorische waarden van het Amstelland, daarbij gebruikmakend van het rapport van de heer Landman. Aandachtspunt daarbij is hoe dit onder de aandacht van de gemeente en overheid te brengen.

Mw. Van Goor, Provincie Noord-Holland, tevens regiocoördinator Zuid heeft eveneens geen project, maar meldt dat er door de Provincie Noord-Holland een cultuurhistorische waardenkaart van het gebied Noord-Holland is uitgebracht, die je als basis kunt gebruiken voor de cultuurhistorische waardenkaart van Amstelland.

Dhr. J. van der Werf, Bureau Monumentenzorg en Archeologie, brengt geen nieuw project in. Wel houdt ook hij een pleidooi voor een cultuurhistorische waardenkaart. Hij vindt dat cultuurhistorie en recreatie niet bij elkaar gebracht moeten worden.

Dhr. L. van Roij, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, brengt geen nieuw project in, maar vindt het eveneens belangrijk dat de cultuurhistorische waardenkaart er komt, dat deze gebruikt wordt bij artikel 19 en ingezet wordt bij archeologische plekken. Het gebruik van deze kaarten bij archeologische plekken heeft als voordeel dat je het verhaal in het landschap kan vertellen, zonder borden, maar bijvoorbeeld met oude stenen.

Verdere aanwezigen zijn de beeldend kunstenaars en ontwerpers die bij deze bijeenkomst aanwezig zijn ter inspiratie en ideeënvorming: Mw. H. Oerlemans (beeldend kunstenaar), Dhr. J. Dietvorst (beeldend kunstenaar), Mw. M. Sponselle (SKOR), Mw. R. Sijbring (De Geuzen, beeldend kunstenaar).

3.         Bespreking van voorstellen aan de hand van scenario’s
Dhr. Saris kondigt het volgende onderdeel van deze bijeenkomst aan: het bespreken van alle ingediende projecten op de in de inleiding geschetste voorwaarden: wenselijkheid, waarschijnlijkheid, aanwezigheid van middelen en voorwaarden. Ook is het bedoeling om per project te bekijken bij welk van de scenario’s het project het best past.

Project: In kaart brengen cultuurhistorische waarden van Amstelland
Dhr. Saris leidt in: Bij veel van de aanwezigen bestaat de behoefte om de cultuurhistorische waarden van Amstelland in kaart te brengen. Hij vraagt de aanwezigen in hoeverre zij denken dat het zinvol is om dit te doen. Er volgen diverse reacties:
– eigenlijk had voorafgaand aan het opstellen van de scenario’s al een onderzoek moeten plaatsvinden naar de cultuurhistorische waarden waarin vragen beantwoord worden als: in hoeverre komen de cultuurhistorische waarden in het gedrang bij de vertaalslag van de scenario’s? Deze cultuurhistorische kaart zou ook ter inspiratie dienen. Er wordt voorgesteld om ontwerpers samen met cultuurhistorici te laten uitwerken welke effecten de uitwerking van de verschillende scenario’s zouden hebben op de cultuurhistorische waarden in het gebied.
– het voorgaande sluit aan bij het voorbeeld van Belvedère. In het kader hiervan ontwerpt men op basis van een zogenaamde onderlegger, die is opgesteld door landschapsontwerpers en cultuurhistorici. Op basis van deze onderlegger worden vervolgens inrichtingsprincipes toegepast.

Dhr. Saris vraagt zich af wat het nut is van het maken van zo’n kaart en de toekomstige inrichting van het gebied: in welke toekomst past de kaart van cultuurhistorische waarden?
Een van de aanwezigen merkt vervolgens op dat er in de loop van de jaren bijzonder veel kaarten zijn gemaakt en dat een nieuwe kaart meer van hetzelfde is. Volgens haar gaat het om de vertaalslag: wat wordt ermee gedaan? Stelt men vervolgens algemene ideeën op over wat we zouden willen, of worden er concrete plannen gemaakt. Men vindt het belangrijk dat er concrete plannen worden gemaakt.

Dhr. Saris vat de conclusies samen: het is in het algemeen belang om de cultuurhistorische waarden van Amstelland in kaart te brengen en vervolgens te vertalen in recreatieve zin, toeristische zin en/of als uitgangspunt voor kwaliteitsbeleid te gebruiken door welstandscommissies.

Projecten betreffende de Stelling van Amsterdam:
– water zetten aan de zuidkant van de Stelling van Amsterdam
– de verbinding van de Amstel naar Abcoude
– het zichtbaar maken van het watersysteem

Water aan zuidkant van Stelling van Amsterdam
Volgens degene die dit project heeft ingediend past het bij alle vier de scenario’s. Financiering zou mogelijk zijn door Birk, Belvedère en eventueel het Stimuleringsfonds voor architectuur

Dhr. Saris vraagt in hoeverre het onder water zetten van de buitenkant van de Stelling van Amsterdam gesteund zou worden door de waterschappen. Een van de aanwezigen antwoordt hierop dat de kans dat de waterschappen zoiets zouden steunen niet groot is, tenzij de veiligheid van de omgeving in gevaar is. Wel zouden de  waterschappen willen denken over een koppeling van de stelling en de inundatievlaktes, als er combinatiemogelijkheden zijn en deze combinatie ook meerwaarde en voordelen biedt.

Er volgt een andere vraag van een van de aanwezigen: ‘Het water wordt bij overstromingen op dit moment naar de Ronde Hoep afgeleid en dit is opgenomen in de deelstroomsgebiedvisie. Zijn eigenlijk alle belangen bij het besluit om water naar de Ronde Hoep af te leiden wel meegenomen en zou daar niet eventueel opnieuw een gesprek over kunnen worden aangegaan? Volgens dhr. Saris is dit zeker mogelijk. Het is belangrijk dat het landschappelijk en historisch argument goed wordt afgewogen tegen het waterhuiskundig argument.

Project: Ren-/skatebaan Ouderkerkerplas
De indiener van dit project licht toe dat er veel behoefte is aan goede ren- en skatebanen. Dit project is een manier om sportieve recreatie te koppelen aan de openheid van het gebied. Volgens dhr. Saris is dit project mogelijk doordat het de aantrekkelijkheid van het gebied vergroot.

Project: Ren-/skatebaan Zuid-as
Volgens dhr. Prast, de indiener van dit project zou het een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan het opheffen van de verkeersdrukte. Volgens dhr. Saris is dit wel een ingewikkeld project en moet men bij uitvoering uitsluitend denken in termen van bestaande verbindingen.

Project: Adoptie koeien, schapen en geiten
Alle aanwezigen zijn het er over eens dat dit een wenselijk project is. De waarschijnlijkheid van het project is afhankelijk van wie je er bij betrekt, bijvoorbeeld scholen. Volgens de indiener van het project is het een leuk project, kost het weinig en is het educatief interessant. Een van de aanwezigen merkt wel op dat dit project alleen uitvoerbaar is als er ook echte boeren blijven.

Project: Historische vaarwegen/routes
De vraag bij dit project is wat eigenlijk het doel zou zijn. Historische vaarwegen in het groene Hart zijn al vele malen bekendgemaakt. De vertegenwoordiger van het NCM meldt dat er binnenkort ook een boek over uitkomt. Volgens de aanwezigen zou het de moeite waard zijn om de knelpunten te inventariseren die nog niet op de kaart staan. De vertegenwoordiger van het NCM wordt daarop gevraagd om een overzicht te geven van de knelpunten tot nog toe in het groene Hart. Dit overzicht kan gebruikt worden op de vergadering van 10 maart 2003.

Project: Windturbines op plekken van oude molens
Het voordeel van dit project is dat het inkomen zou kunnen betekenen voor boeren en oude structuren voor nieuwe boeren terug kan brengen. De voorwaarde bij dit idee is wel dat de windturbines minimaal 175 meter hoog zijn. Het grootste deel van de aanwezigen is hier niet blij mee. Het zou ook niet mogen volgens het bestemmingsplan van de Ronde Hoep. De heer Timmermans meldt dat het bij boeren ook al als idee is geopperd en dat hierop wisselende reacties gekomen. Een van de aanwezigen vraagt of men windturbines wel in de Ronde Hoep zou moeten zetten en niet beter langs moderne infrastructuur zou kunnen plaatsen. Bij uitvoering van het project zou men Nuon en de boeren moeten betrekken.

Project: Tonen van voormalige buitenplaatsen
Het betreft hier de buitenplaatsen langs de Amstel. De discussie concentreert zich eerst op welke manier men deze buitenplaatsen zou kunnen laten zien. Informatieborden wil men zoveel mogelijk vermijden en opnieuw wordt het idee van informatie via de GSM geopperd. Dhr. Saris vraagt of het niet interessanter is om nieuwe buitenplaatsen te maken dan resten van het verleden op te bouwen. Hierop wordt gemeld dat er nog maar 1 plekje voor een nieuwe buitenplaats is aan de Amstel en dat het niet gewenst is om deze ook vol te bouwen. Er blijkt tussen Amsterdam en de westkant van Amstelveen sowieso geen open gebied meer te zijn. De andere kant van Amstelland, Gaasp, heeft wellicht nog wel ruimte. Als hier buitenplaatsen zouden worden gebouwd zouden de kwaliteit en allure misschien wel toenemen. Men vindt dat er langs de Vecht wel op een aardige manier buitenplaatsen zijn gecreëerd. Hier is afwisselend gebouwd en dit geeft een aardig effect.

Dhr. Saris vat samen: het laten zien van voormalige buitenplaatsen blijft omstreden. De voorwaarden voor uitvoering van een dergelijk project zouden zijn dat het project geld moet opbrengen en geen geld mag kosten en dat bovendien de landschappelijke kwaliteit toeneemt.  Wellicht moet onderzocht worden wat precies kwaliteit is in dit verband. Het project langs de Vecht kan als inspiratiebron dienen. Als laatste opmerking wordt de vraag gesteld of men eigenlijk wil dat het stuk boven de A9 openblijft. Als dat niet het geval is dan zouden buitenplaatsen bijvoorbeeld meer kans krijgen.

4.         Projectformulieren
Dhr. Saris verzoekt ieder die een project zou willen indienen dit voor 10 maart 2003 te doen, liefst eerder. De projecten die ingediend worden, worden op een binnenkort te lanceren site geplaatst. Overigens is het mogelijk dat als een bepaald project niet vanuit het GIOS gefinancierd kan worden, het misschien wel vanuit een andere bron kan.

5.         Rondvraag
– De indiener van het project ‘Restauratie van het oude gemaal’ benadrukt dat dit idee niet een losstaand project is. Zijn stichting zal het zelf uitvoeren, maar het zou mooi zou zijn als er een financiële bijdrage voor gevonden zou kunnen worden.
-Dhr. Saris vraagt wie het ontwikkelen van de cultuurhistorische waardenkaart van Amstelland gaat coördineren. In overleg met onder andere dhr. Raap van het Nationaal Contact Monumenten wordt gekeken hoe dit zo snel mogelijk te realiseren is.
– Dhr. Van Schaik, indiener van het project ‘inventarisatie van de cultuurhistorische waarden van Amstelland’, benadrukt dat hij met zijn project bij een breed publiek de betrokkenheid bij Amstelland probeert te vergroten en dat daarvoor een visualisatie van Amstelland met hulp foto’s en teksten nodig is.
– Eén van de aanwezigen maakt zich zorgen over het feit dat bij deze bijeenkomst geen nieuwe Nederlanders aanwezig zijn. Hij vindt dat als de toekomst van Amstelland besproken wordt, de toekomstige bewoners van de omliggende stedelijke gebieden ook betrokken moeten zijn bij de plannenmakerij. En nieuwe Nederlanders vormen zeker in de toekomst een nog groter deel van de bevolking. Zijn vraag is hoe je deze mensen erbij kan betrekken. Wellicht is het mogelijk om een spiegelbijeenkomst voor representanten van nieuwe Nederlanders te houden?
– Een andere deelnemer vraagt waarom er geen mensen uit de gemeente aanwezig zijn. Dhr. Timmermans antwoordt dat zij al bij een vorige bijeenkomst aanwezig waren en dat zij op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

6.         Afsluiting
Dhr. Timmermans meldt dat er op 10 maart 2003 een projectenworkshop plaatsvindt waarop alle projecten zullen worden besproken. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Verder dankt de heer Timmermans iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage.

Adoptie koeien, 2; 7
Elzenhoven, 4
GSM-informatie, 4
Historische vaarwegen/routes, 7
Natuurhistorische verkenning / inventarisatie cultuurhistorische waarden, 2
Ren-/skatebaan Ouderkerkerplas, 7
Ren-/skatebaan rond de Ouderkerkerplas, 2
Ren-/skatebaan Zuid-as, 2; 7
Restauratie gemaal Ronde Hoep, 3
Routekaarten voor het Amstelland, 4
Tonen van voormalige buitenplaatsen, 8
Trits van boeren, waterbeheer, 5
Van kust tot kust, 5
Welstandscommissies, 4
Windturbines, 7