Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Cultuurhistorie in stads- en dorpsranden
2.        Initiatiefnemer(s):Stichting NCM; Edwin Raap
3.        Geschatte projectkosten:ca. € 14.000 + brochure (ca. € 9000) + studiemiddag (onbekend)

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):uitvoeringsfase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op?In nieuwe plannen die tot herinrichting van het gebied leiden, de cultuurhistorie als inspiratiebron laten dienen en dit aspect (dus) niet laten ondersneeuwen bij gebrek aan kennis of informatie.

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Geldt voor alle plannen/projecten die het landschap betreffen.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:1. gemeenten en provincies; 2. historische verenigingen; 3. landschapsarchitecten

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk…. Bereidheid en positieve grondhouding bij alle betrokkenen