Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op www.destadbv.nl worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Afschaffen waterschapslasten voor land met agrarisch gebruik

2.        Initiatiefnemer(s): Peter de Nooij

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte?
De polders in Amstelland hebben nu al een waterbergende functie, door natuurlijk vermogen water vast te houden. Bij extreme regenval zet men de gemalen van de polders het eerst stil.
Deze functie wordt nu dus niet betaald aan de grondeigenaren/pachters. Zie verder hieronder.

4.        Projectomschrijving + locatie: alle onbebouwde graspercelen in agrarisch gebruik Amstelland (zie onder voor vervolg)

5.        Beoogde partners in de uitvoering: DWR (Dienst Water en Riolering)

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk…. DWR kan inkomstendaling opvangen door waterschapslasten voor burgers (onbebouwd) met een fractie te verhogen. Burgers in omgeving Amstelland betalen.

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk):

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten: jaarlijks € 80 per ha (waterschapslasten onbebouwd zijn € 80/ha/jr)

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase)

N.B. Uitvoering is zeer eenvoudig en ‘Brussel-proof’.

Vervolg 3: Het exploiteren van grasland wordt goedkoper; gevolg:
–          goed voor boereninkomens
–          maakt verpachten en pachten van land aantrekkelijker (instandhouden van pacht is gunstig voor vooral bedrijfsopvolging)

The projects made for Amstelland will see it grow to be an amazing place. Take breaks from the projects and play online mobile casino games.

Kortom het is een stimulans om land in agrarisch gebuik te houden en het gebied open en groen.
De omwonende burgers profiteren van:
–          open/groene omgeving
–          waterberging
En daarom is het legitiem om omwonende burgers te laten betalen d.m.v. kleine verhoging waterschapslasten.

Vervolg 4: Ruwe schatting financiering:
Amstelland 3000 ha land in agrarisch gebruik; 3000 x € 80 = 240.000 € per jaar.
Aantal huishoudens Amstelland e.o. geschat 100.000, dan verhoging waterschapslasten bebouwd € 2,4 /jaar/huishouden.