Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Toeristisch (openbaar) vervoer over het water (milieuvriendelijker richting)
2.        Initiatiefnemer(s):A’dam + bewoners
3.        Geschatte projectkosten:?

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):ideefase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? 1. ronkende bussen; 2. files/snel rijdende auto’s; 3 toeristische attracties; 4. autoverkeer weren

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Milieu; recreatie

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:openbaar vervoer, toeristenbureaus

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie): Gemarkeerde wandelpaden Amstelland
2.        Initiatiefnemer(s): LAW-platform, Groengebied Amstelland e.a. (beoogd); ingediend door G.J. Roebersen
3.        Geschatte projectkosten: €20.000
4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): ideefase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? In Amstelland zijn de laatste jaren diverse nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Er zijn bewegwijzerde fietsroutes, maar geen gemarkeerde wandelroutes.

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Behoefte aan natuurbeleving/recreatie; wandelen is in opkomst.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:GA, gemeenten, grondeigenaren

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Verslag van de Spiegelbijeenkomst: Natuur en Milieu

Maandag 17 februari, 20.00 – 22.30 uur

Gespreksleider: Dhr. J. Saris (directeur de Stad bv)

Aanwezigen: Dhr. G. Timmermans (DRO, projectleider Toekomst Amstelland), Mw. M. Linthout, (Procesbegeleiding, De Stad BV), Mw. J. Klopper (Klopper Communicatie, verslaglegging), Dhr. P. Roos (WLTO Amstelstreek), Dhr. H. Wesselingh, Mw. M.H. Andriessen (Vogelwerkgroep IVN Amstelveen), Dhr. R.  Graat (regio Noord-holland, Staatsbosbeheer), Mw. J.  Hoogland (Groene As), Dhr. P.A.  Huizinga (Knotgroep Uithoorn), Mw. J.K.M.  Schenk (Vogelwerkgroep IVN Amstelveen), Dhr. R.  Stemmerik (IVN Afd. De Ronde Venen en Uithoorn), Dhr. H.G. Stronks (SSO Vogelwerkgroep), Dhr. D. Tanger (Landschap Noord-Holland), Dhr. H. van der Velde (Weidevogelbescherming Ouderkerk), Dhr. G.A. Violier, Mw. A. de Vroom (Weidevogelbescherming A’dam ZO), Mw. J.J. de Wit (Nozos, de ruige hof), Mw. H. Kok (IVN-weidevogelbescherming), Mw. Bogaers, Mw. Geenevasen (Stichting NCM en SNA), Dhr. E.  Raap (Stichting NCM en SNA), Dhr./mw. N.  Lamers (Groengroep Uithoorn), Dhr. J.K.J. Geijsel, Dhr. G. E. Roebersen (Stichting Vrienden Wester-Amstel), Dhr. R. de Boer (Groengroep Uithoorn), Dhr. T. van der Aa (Samenwerkingsverband “Houd de Bovenkerkerpolder Groen en Stil”), Dhr. B. Geijsel (particulier), Dhr./mw. N. Wolffenbutel, Dhr./mw. H. Griffioen (Staatsbosbeheer), Dhr./mw. A. de Jong (Vereniging Amsteloevers), Dhr./mw. M. Neleman (Vereniging Amsteloevers)

1.         Introductie
Dhr. Saris, directeur van de Stad bv, heet iedereen van harte welkom op de Spiegelbijeenkomst Natuur en Milieu. Hij legt uit dat het project Toekomst Amstelland is opgezet door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeentes die in en rondom het Amstelland liggen: Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder- Amstel, Abcoude en De Ronde Venen. Het doel van het project toekomst Amstelland is een zinnige besteding van de GIOS-gelden en het geld dat de gemeente Amsterdam en het Europees fonds erbij leggen. In totaal gaat het om ongeveer 5,2 miljoen euro.

In het kort legt dhr. Saris uit wat de huidige stand van zaken is en hoe het project verder gaat: Er zijn al enkele spiegelbijeenkomsten geweest, waaronder een bijeenkomst met boeren, ondernemers, mensen die vanuit cultuurhistorisch perspectief naar het Amstelland keken, en bewoners, recreanten en gebruikers. De spiegelbijeenkomst van vanavond draait om de vraag wat, gezien vanuit het perspectief van de aanwezigen, de toekomst van het Amstelland zou moeten zijn. Iedereen kan hiertoe projectvoorstellen indienen.
Dhr. Saris schetst vervolgens de vier scenario’s die inmiddels zijn bedacht: Autonome ontwikkeling, Boerenhand, Parklandschap en Landgoed. Hij legt uit dat dit denkmodellen zijn en dat de scenario’s niet voor uitvoering bedoeld zijn. De scenario’s zijn bedoeld om helder te krijgen wat de toekomst van Amstelland zou kunnen zijn en welke investeringen passen bij de verschillende manieren van denken. Dhr. Saris meldt dat er op 10 maart 2003 een bijeenkomst plaatsvindt, waarop alle projecten worden gepresenteerd en men de projecten kan vergelijken. Eind juni vindt er een afsluitende bijeenkomst plaats samen met de raadsleden uit de betrokken gemeentes en de stuurgroep.

Het eerste deel van deze avond staat in het teken van de inventarisatie van projecten die totnogtoe zijn ingediend en die vanavond door de aanwezigen zullen worden ingediend. Het is de bedoeling om de projecten te bespreken en te bepalen in hoeverre het een project betreft dat past bij een toekomstbeeld van Amstelland dat:
– wenselijk is
– waarschijnlijk is
– waarvoor de middelen aanwezig zijn
– waarvoor de voorwaarden aanwezig zijn.

De aanwezigen hebben enkele vragen:
– Men vraagt zich af wie uiteindelijk de projecten gaat uitvoeren. Dhr. Saris beantwoordt dat dit een aparte organisatie kan zijn, het Groengebied Amstelland zou kunnen zijn of dat uitvoering plaats kan vinden door de afzonderlijke gemeentes zelf. De uiteindelijke uitvoering hangt af van de projecten.
– Men wil graag weten of de stuurgroep al een voorkeur heeft. Dhr. Saris geeft aan dat dit niet het geval is. Wel is duidelijk dat de meerderheid van de betrokkenen het landschap open en groen willen houden en dat de boer zichtbaar aanwezig moet blijven in het landschap.
– Men vraagt zich af hoe de belangen van de verschillende gemeentes op elkaar worden afgestemd. Dhr. Saris geeft aan dat dit meestal gebeurt in goed overleg en soms, als dat nodig is, in samenspraak met een hogere overheid.
– Een van de aanwezigen wil weten of het zo is dat naarmate een project makkelijker uitvoerbaar is, de aannamekans groter wordt. Dhr. Saris denk dat dit het geval is, maar zegt dat ook als een project zeer goed uitvoerbaar is, het kan botsen met belangen en wensen van anderen die zwaarder wegen.
– Een van de deelneemsters mist de aansluiting bij de Brusselse landbouwplannen in het plan. Zij verwijst naar pagina 22 van het rapport met de tussenresultaten. Ook mist ze informatie over het streekplan en gegevens over het onderzoek van het economisch centrum naar recreatie. Haar kopieën worden overhandigd aan dhr. Saris, die zal bekijken of de informatie relevant is voor het verdere proces.
– Men wil graag weten of het voor de aannamekans van een project belangrijk is dat een bepaald project in meerdere spiegelbijeenkomsten genoemd is. Dhr. Saris antwoordt dat dit niet het geval is. Per project wordt gekeken naar uitvoerbaarheid, maar ook naar de score op wenselijkheid, waarschijnlijkheid, middelen en voorwaarden. Overigens kunnen geïnteresseerden en betrokkenen hun voorkeur voor een bepaald project aangeven op de site: www.toekomstamstelland.nl. Deze site is bedoeld om te informeren en te discussiëren over de toekomst van het gebied.
– Een deelnemer vraagt zich af of de stuurgroep ook andere subsidiemogelijkheden onderzoekt dan degene die er op dit moment zijn. Dhr. Timmermans antwoordt bevestigend. Daarom kunnen ook projecten die niet in aanmerking komen voor financiering uit de GIOS-gelden ingediend worden.
– Een van de aanwezigen geeft mee dat als boeren andere functies gaan bekleden, het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en dat hier enige tijd overheen gaat.
– Men vraagt zich af of de stuurgroep rekening houdt met de plannen van hogere overheden. Dhr. Saris legt uit dat er met het project Toekomst Amstelland naar gestreefd wordt om alle betrokken gemeentes op één lijn te krijgen. Daarnaast krijgen het rijk, de provincie en eventuele andere betrokken instanties informatie over het verloop van het proces en er is afgesproken dat zij de projectgroep informeren als hun plannen een andere richting uitgaan.
– Men vraagt zich af waarom het niet mogelijk is om het gebied zo te laten zoals het op dit moment is. Dhr. Saris geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste heeft de veehouder het niet makkelijk bij de huidige grond- en melkprijzen. De marges zijn minimaal. Als er niets wordt gedaan, dan is de kans groot dat er steeds minder veehouders overblijven. Dit heeft ook te maken met het feit dat inkomenssubsidies voor boeren zijn afgeschaft. Bovendien is de prijs die door de markt voor de grond wordt betaald, viermaal zo hoog als een boer met een gezond bedrijf kan betalen. Opvolgers zijn dus moeilijk te vinden. Dit betekent dat als we niets doen het boerenland zal verdwijnen en dit is de kern van het probleem van Amstelland.

De tweede reden is het feit dat Amstelland midden in het stedelijk gebied ligt en het niet langer de functie van stadsrand heeft. Dit vraagt om uitbreiding van de toegankelijkheid van het gebied, willen alle mensen die er wonen gebruik kunnen maken van het gebied en ervan kunnen genieten.

2.         Projecten

1. Help de mussen
Indiener: dhr. Dijkstra, Weidevogelbescherming Noord-Holland (ingediend met projectformulier, niet aanwezig)
Toelichting: Volgens dhr. Dijkstra moet de regelgeving worden aangepast ter voorkoming van het uitsterven van mussen.

2. Natuurparkland Amsterdam
Indiener: Bewonerscomité Amstelzorg
Toelichting: Met dit projectvoorstel wil men de recreatieve waarde van het gebied verhogen door een smal wandelpad te creëren in het Amsterdamse deel van de groot Duivendrechtse polder. Het pad zou moeten lopen van de veerpont tot aan de boerderij ’Altoos Zorg’, nr. 245. Men zou de aantrekkelijkheid van het pad kunnen verhogen door in de directe omgeving van het pad biologisch te telen; dit vindt men ook nuttig en educatief voor kinderen. In dit projectvoorstel zou de boer zijn vee onderhouden op biologisch verantwoorde wijze.

3. Landschapsherstel
Indiener: dhr. Tanger, Landschap Noord-Holland
Toelichting: dhr. Tanger zou het landschap weer in zijn oorspronkelijke staat willen herstellen en zo oorspronkelijke flora en fauna als knotwilgen willen behouden.

4. Beheerfonds boerendiensten en groene diensten
Indiener: dhr. Tanger, Landschap Noord-Holland
Toelichting: Met dit project wil dhr. Tanger bereiken dat boeren overleven door ze informatie te bieden over mogelijke andere vormen van bedrijfsvoering, waarmee ze in de toekomst op een andere wijze geld kunnen verdienen. Daarnaast wil hij met het fonds geldstromen bundelen en voorkomen dat er te veel geld in de bureaucratie gaat zitten.

5. Verbetering toegankelijkheid Bovenkerkerpolder
Indiener: Dhr. Van Paassen, Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder OSG
Toelichting: De indiener van dit project wil de mensen laten genieten van het open gebied. Hij stelt voor om het gebied zo in te richten dat het niet alleen voor recreatie, maar ook voor boeren goed uitpakt. Volgens hem hoeft dit niet meer te kosten dan 200.000 euro in de goedkoopste uitvoering. Uiteraard moet overleg gepleegd worden met de aanpalende boeren of het past bij hun bedrijfsvoering.
Dhr. Saris vraagt of dit gebied niet binnenkort onder water wordt gezet. Er volgt een instemmende opmerking: de waterschappen en DWR maken dit jaar een eindrapport over de inundatie. Duidelijk is wel dat de uitvoering van eventuele waterberging in dit gebied nog tien jaar kan duren. Volgens de spreker is het terecht om een kleine investering te doen ten behoeve van het openhouden van dit gebied in de tussentijd.

Het voorgaande project roept enige discussie op. Men vraagt zich af waarom burgers überhaupt betrokken moeten worden bij het bepalen van de toekomst van het gebied. Veel recreanten hebben een ander idee over recreatie dan de aanwezigen. De kracht van het Amstelland is juist de rust en de spreekster wil dit graag zou houden. Ze vertrouwt er niet op dat burgers met een afwijkende recreatiebehoefte de rust willen behouden. Ze vindt bijvoorbeeld dat speedboten en brommers verboden zouden moeten worden. Hierop nodigt dhr. Saris haar uit om een project in te dienen.

6. Natuurvriendelijk oeverbeheer (volgens Winkel)
Indiener: dhr. Lamers, Groengroep Uithoorn
Toelichting: dhr. Lamers vindt dat als de stadsmens de natuur zo opwaardeert, natuurvriendelijk oeverbeheer hier ook deel van uitmaakt. De afgelopen tien jaar zijn de oevers aan de Amstel volgens hem erg achteruitgegaan. Hij streeft naar een natuurvriendelijk oeverbeheer zoals dat in het Winkelgebied gebeurt. Hiervoor zouden de boeren wel het onderhoud van de oevers moeten plegen.

7. Koe en schaap meehelpen
Indiener: Mw. Hoogland, Groene As
Toelichting: Mevr. Hoogland zou graag willen dat er aan het begin van de groot Duivendrechtse polder een bord komt met de volgende tekst: “Deze dijk behoorde tot voor kort aan de boer. Zij hebben hun land afgestaan voor recreatie. Lopen er koeien of schapen rond, dan wordt u geacht daaraan mee te werken.” Aanleiding voor dit project is dat er soms schapen en koeien loslopen waar de passant met respect mee om dient te gaan.

8. Amsteltol
Indiener:?
Toelichting: In de zomer zijn er regelmatig files van motorbootjes op de Amstel. Al deze boten betalen niets voor het gebruik van de Amstel en de schade die zij aanrichten aan de oevers. De indiener van dit project pleit daarom voor een soort van Amsteltol als bijdrage voor het recreatieve gebruik. Overheden zouden hiervoor moeten zorgen.

Er volgt een vraag van een van de deelnemers over de projectselectie. Moeten projecten eenmalige investeringen zijn of kunnen ook langlopende projecten worden ingediend. Dhr. Timmermans antwoordt dat uiteraard ook langlopende projecten ingediend kunnen worden; in dat geval wordt gezocht naar andere financiële middelen.

Er volgt een algemene discussie over de vraag hoe je de boer in het land kan houden. Men vindt dat er, afhankelijk van de bestemming van de polder, projecten moeten komen waarmee kleine boeren kunnen overleven. Als schaalvergroting nodig is, moet daartoe overgegaan kunnen worden. Men vraagt zich af hoe je geld kan genereren voor kleine bedrijven en vindt dat dit een zaak is van de plaatselijke overheid. Men vindt dat ook waterschappen hierbij een rol moeten spelen.

Een van de andere aanwezigen stelt voor om concreet te maken wat de gevolgen zijn van de projecten voor de grote en kleinere bedrijven. Men stelt voor om een waterboerenregeling in het leven te roepen. Hierbij ontvangen boeren ter compensatie voor hun bijdrage aan het instandhouden van natuur en milieu een financiële vergoeding. Men zou dit bij Brussel willen aankaarten. Dhr. Saris vraagt dhr. Roos of dit in de WLTO ter sprake is gekomen. Dhr. Roos antwoordt bevestigend, maar totnogtoe is het niet gerealiseerd.

Een andere deelnemer vraagt zich af hoeveel geld er eigenlijk nodig is voor het behoud van de 140 boeren. Men vindt dat je dit eerst moeten weten, voordat je uit de projecten gaat kiezen.
Dhr. Saris werpt tegen dat deze discussie bedoeld is om de mensen juist te betrekken bij het vormen van de plannen om hiermee de kans van slagen te vergroten. Het is belangrijk voor bestuurders dat men weet dat veehouders meedoen met de projecten en daarom wordt er niet over één nacht ijs gegaan.

Pauze

3.         Discussie over toekomst Amstelland

Dhr. Saris opent de discussie met de vraag welke toekomst men ziet voor het gebied Amstelland als geheel. De aanwezigen hebben de voorkeur voor het scenario Boerenhand. Dhr. Saris geeft terug dat dit moeilijk te realiseren is, omdat ze te maken hebben met veel regelgeving en te hoge kosten voor de inkomsten die hier te genereren zijn. Hij vraagt zich daarom af of het mogelijk zou zijn een deal te sluiten met boeren en natuurbeheer, die de boeren structurele inkomenssteun kan opleveren. Dhr. Tanger, vertegenwoordiger van het Landschap Noord-Holland, reageert positief en stelt graag de kennis van landschap Noord-Holland ter beschikking. Dhr. Roos geeft mee dat een deal alleen mogelijk is als het de boeren echt iets oplevert. De creatie van een fonds zou wat hem betreft wel mogelijk moeten zijn, omdat iedereen er belang bij heeft. Natuur kan je immers niet los zien van landbouw. Dhr. Saris vraagt of men in staat zou zijn om daarvoor voorwaarden te creëren. Dhr. Tanger reageert positief. Ook hij vindt dat iedereen er belang bij heeft. Dhr. Saris geeft mee dat voor acceptatie van een deal door het bestuur het een deal moet zijn die gaat over landschap, recreatie en opbrengsten.

Enkele mensen reageren afwijzend. De boeren hebben het gebied in 200 jaar gemaakt tot wat het nu is. Men vraagt zich af wie het gebied gaat onderhouden als het natuurgebied zou worden.

Dhr. Saris zegt dat het redelijk zou zijn om alle boeren een vergoeding te geven voor hun onderhoudswerkzaamheden. Nu is de vergoeding te laag en biedt niet voldoende zekerheid. Hetzelfde geldt voor subsidies. Dhr. Saris maakte een voorzichtige rekensom: stel dat elke boer € 10.000 per jaar nodig heeft voor het onderhoud, dan heb je voor 100 boeren € 1 miljoen structureel extra inkomsten per jaar nodig. Hierop wordt instemmend gereageerd. De gemiddelde boer in Amstelland heeft 5 procent inkomstenderving ten opzichte van andere boeren in Nederland.

Dhr. Graat van Staatsbosbeheer vraagt zich af welke landschappelijke kwaliteiten men aan de Amstelscheg wil geven in termen van groen, openheid, maar ook grutto’s en recreanten e.d. Wellicht is een groot deel van de boeren op dit moment al in staat om hun productenassortiment uit te breiden met andere producten dan de reguliere. Een ander deel van de boeren zal zich misschien helemaal moeten specialiseren in een andere activiteit.

Een andere aanwezige plaatst de opmerking dat de oorzaak van het vertrek van boeren de hoge grondprijs is. Boeren kunnen daardoor de vrijkomende grond niet opkopen. De overheid heeft de laatste twintig jaar in verband met de Landinrichting veel grond opgekocht in Amstelland. Binnen de opkoopregeling is een aantal gronden voor natuur ingericht. De overheid vraagt voor deze gronden een pachtprijs van de boer waar ze niet voor kunnen boeren. Dit beleid van de overheid heeft wat de aanwezigen betreft een prijsopdrijvend effect. Nu de overheid van de grondmarkt af is, zakt de grondprijs licht. Dit is voor de blijvers een voordeel, voor de wijkers een nadeel.

De discussie verplaatst zich naar kosten van natuurbeheer in Waterland, waar een vergelijkbare situatie is. Dhr. Graat van Staatsbosbeheer antwoordt dat Staatsbosbeheer een van de goedkoopste beheerorganisaties is. 98 procent van de agrarische gronden beheren ze samen met de boeren. De strategie in Noord-Holland is dat er alleen gebieden worden aangekocht waar men duurzame natuurboeren wil realiseren. De bedrijfsvoering is afgestemd op natuurdoelen en er wordt verpacht tegen een lagere prijs. De pachtprijs hangt af van de lange termijn en of doelen gehaald worden. Staatsbosbeheer heeft in Waterland de slechtste agrarische grond gekocht, omdat in dat gebied de meeste vogels zitten. De pachtprijs is te hoog voor boeren en Staatsbosbeheer mag geen negatieve pacht rekenen. Als de boeren verdwijnen is er geen beheer en verandert het landschap. Dit zal ook in de Amstelscheg het geval zijn.

Een van de aanwezigen maakt zich zorgen over het bedrag van 5 miljoen euro. Is dat wel genoeg om 140 boeren te redden. Daarop wordt negatief geantwoord; er is een fonds voor de langere termijn nodig.

Dhr. Saris vraagt of het mogelijk zou zijn om inkomsten voor een fonds te genereren waaruit rendement kan worden gegenereerd voor bestaande boeren door bijvoorbeeld in hele lichte mate bebouwing toe te staan langs de Amstel, of op het A3-tracé. Dit levert veel discussie op in de zaal, een deel is tegen, enkele mensen zien wel mogelijkheden waaronder dhr. Graat van Staatsbosbeheer. Hij merkt op dat de maatschappelijke betekenis van het gebied te gelde zou moeten worden gemaakt.
Een van de andere aanwezigen werpt tegen dat inkomsten uit bebouwing eenmalig zijn. Op een bepaald moment is de Amstel volgebouwd en dan groeien de inkomsten niet meer.
Een andere deelnemer brengt in dat er juist wel allerlei wegen zijn om het fonds te vullen, d.m.v. toeristenbelasting, een Rood-voor-Groenconstructie en het laten betalen van multinationals voor een prettige werkomgeving.
Men vindt dat de deze suggesties onderzocht moeten worden en wil dat partners gaan uitzoeken waar het geld vandaan kan komen. Dhr. Saris benadrukt in het vervolg hierop dat de stuurgroep eerder ja zal zeggen tegen een concreet aanbod met goede ideeën om geld mee te genereren, dan tegen een vraag om meer geld.
De creatie van het Vondelpark komt ter sprake. Daar lieten een aantal rijke mensen de Willemsparkweg bebouwen. Zij stortten vervolgens de inkomsten in een beleggingsfonds en gebruikte deze voor de creatie van het Vondelpark. Dhr. Saris vraagt waarom de eigenaars van de grond in Amstelland niet wat meer bebouwing zouden toestaan in de gebieden die toch al niet meer open zijn. Het geld zou men vervolgens in een beleggingsfonds kunnen investeren.

Een van de deelnemers zoekt liever een andere oplossing en vindt dat Nederlanders best belasting zouden kunnen betalen voor het genot van een groene omgeving. Dhr. Saris geeft aan dat dit weinig kans van slagen heeft. Nederlanders willen niet meer belasting betalen dan ze nu al doen.

Dhr. Saris vraagt de deelnemers wat hun aanbod gaat worden aan de stuurgroep. Een van de aanwezigen wil een project creëren ten behoefte van de creatie van een fonds. Het project moet onderzoeken welke inkomsten er uit het gebied gehaald kunnen worden, hoe het fonds gerealiseerd kan worden en hoe het geld het best verdeeld kan worden. Dhr. Saris stelt voor dat dhr. Tanger, dhr. Wesselingh, dhr. Roos en dhr. Graat zich gezamenlijk buigen over de invulling van een dergelijk fonds. Dit voorstel wordt positief ontvangen.

4.         Afsluiting

Dhr. Saris meldt dat er op 10 maart 2003 een projectenworkshop plaatsvindt, waarop alle projecten zullen worden besproken. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst eind juni 2003 wordt het project afgerond. Ook hiervoor is men van harte uitgenodigd. Tot slot bedankt dhr. Saris iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage.

Amsteltol, 4
Beheerfonds boerendiensten en groene diensten, 3
Help de mussen, 2
Koe en schaap meehelpen, 3
Landschapsherstel, 2
Natuurparkland Amsterdam, 2
Natuurvriendelijk oeverbeheer (volgens Winkel), 3
Verbetering toegankelijkheid Bovenkerkerpolder, 3