Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Cultuurhistorie in stads- en dorpsranden
2.        Initiatiefnemer(s):Stichting NCM; Edwin Raap
3.        Geschatte projectkosten:ca. € 14.000 + brochure (ca. € 9000) + studiemiddag (onbekend)

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):uitvoeringsfase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op?In nieuwe plannen die tot herinrichting van het gebied leiden, de cultuurhistorie als inspiratiebron laten dienen en dit aspect (dus) niet laten ondersneeuwen bij gebrek aan kennis of informatie.

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Geldt voor alle plannen/projecten die het landschap betreffen.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:1. gemeenten en provincies; 2. historische verenigingen; 3. landschapsarchitecten

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk…. Bereidheid en positieve grondhouding bij alle betrokkenen

Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op de website van Toekomst Waterland worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Natuurparkland Amsterdam

2.        Initiatiefnemer(s): Bewonerscomité Amstelzorg

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte?: ‘Zo moest het maar blijven’ (Nescio).

4.        Projectomschrijving + locatie: zie hieronder

5.        Beoogde partners in de uitvoering: zie hieronder

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten: zie hieronder

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): Projectplan ter discussie

Zie de toelichting

Verslag van de Spiegelbijeenkomst: Bewoners, Gebruikers en Recreanten

Donderdag 13 februari, 20.00 – 22.30 uur

Gespreksleider: Dhr. J. Saris (directeur De Stad BV)

Aanwezigen: Dhr. G. Timmermans (DRO, projectleider Toekomst Amstelland), Mw. V. Valkeman (Communicatie, De Stad BV), Mw. J. Klopper (Klopper Communicatie, verslaglegging), Mw. G. van den Eerenbeemt (Bewonerscomité Amstelzorg), Dhr. D.H. Breve (Bewoner/recreant), Dhr/mw. Blokzijl (KNWV – Werkgroep Amsterdam), Dhr. J. Compier (KNSB), Dhr. J.A.G.W. Droogers (ANWB), Mw. H. Ekkelkamp-Beldman (Dorpsraad Nes a/d Amstel), Dhr. F. Frederiks (Bestuur Belangenvereniging ‘Sluisvaart Hoofdenburg’), Mw. A. Friebel (Roeivereniging Willem III), Mw. M. Geenevasen (NCM), Dhr. W. Goverse (Kanovereniging de Ronde Venen), Mw. A.J. Greven (Bewoner/recreant), Dhr. D. de Groot (KNSB), Mw. Ariane Hoog (Bewoner/recreant), Dhr. Th. Van der Horst (Bond van Volkstuinders), Dhr. A.J. Jansen (Bewoner/Veehouder), Mw. R. Korrel-Wolvers (Bewoner/boerin/
gemeenteraadslid), Dhr. J.B.M. Meijer (Koninklijke Ned. Heide Maatschappij), Dhr. B. de Melker (Bewoner/recreant), Dhr. T.D. Onstenk (Sportservice Noord-Holland), Dhr. E. Raap (NCM), Dhr./mw. H.G.M. Ruhe (Dorpsraad Nes a/d Amstel), Dhr. G.J. Roebersen (Stichting Vrienden Wester-Amstel), Dhr. J. van Schaick (Bond van Volkstuinders), Dhr./mw. M. Sponselee (Kunstproject Amstelland Culturele Onderstroom), Dhr/mw. A. Stam(Bewoner/agrariër), Dhr/mw. A.J Stam (Bewoner), Dhr. H. Stap (Werkgroep RO en Verkeer/Stichting Samenlevingsopbouw), Dhr. A. Th. Steltenpool (KNSB), Dhr. F. Sterk (Bewonerscomité Amstelzorg), Dhr. H. Stigense (A’damse Hengelsportvereniging), Dhr. P.J.B. Theeuwes (Stop A9), Dhr. D. Vonk (Werkgroep RO en Verkeer/Stichting Samenlevingsopbouw), Mw. C. de Vries (Werkgroep RO en Verkeer/Stichting Samenlevingsopbouw), Mw. C. Warners (Werkgroep RO en Verkeer/Stichting Samenlevingsopbouw)

Introductie
Dhr. Saris, directeur van De Stad BV, heet iedereen van harte welkom op de Spiegelbijeenkomst Bewoners, Gebruikers en Recreanten. Hij licht toe dat het project Toekomst Amstelland is opgezet door de gemeenten die in en rondom het Amstelland liggen: Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Abcoude en Ronde Venen. In het kort legt dhr. Saris uit wat de huidige stand van zaken is en hoe het project verder gaat: Er zijn al enkele spiegelbijeenkomsten geweest, waaronder een bijeenkomst met boeren, ondernemers en mensen die vanuit cultuurhistorisch perspectief naar het Amstelland keken. De spiegelbijeenkomst van vanavond draait om de vraag wat, gezien vanuit het perspectief van de aanwezigen, de toekomst van het Amstelland zou moeten zijn. Iedereen kan hiertoe projectvoorstellen indienen.

Dhr. Saris schetst vervolgens de vier scenario’s die inmiddels zijn bedacht: Autonome ontwikkeling, Boerenhand, Parklandschap en Landgoed. Hij legt uit dat dit denkmodellen zijn en dat de scenario’s niet direct bedoeld zijn om uit te voeren. De scenario’s zijn bedoeld om helder te krijgen wat de toekomst van Amstelland zou kunnen zijn en welke investeringen passen bij de verschillende manier van denken. Dhr. Saris meldt dat er op 10 maart 2003 een bijeenkomst plaatsvindt waarop alle projecten worden gepresenteerd en men de projecten kan vergelijken. Op 20 juni wordt het project Toekomst Amstelland met een laatste bijeenkomst afgesloten.

Het eerste deel van deze avond staat in het teken van de inventarisatie van projecten die totnogtoe zijn ingediend en de projecten die de aanwezigen vanavond zullen indienen. Het is de bedoeling om de projecten te bespreken en te bepalen in hoeverre het een project betreft dat past bij een toekomstbeeld van Amstelland dat:
– wenselijk is
– waarschijnlijk is
– waarvoor de middelen aanwezig zijn
– de voorwaarden aanwezig zijn.

Projecten

1. Oevers vrij/bereikbaar
Indiener: Hengelvereniging
Toelichting: Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn en de oevers moeten toegankelijk zijn voor wandelaars. Er zouden geen woonboten mogen liggen op plekken die als oever bedoeld zijn.
Volgens een van de aanwezigen worden er wekelijks viswedstrijden gehouden en hakken de deelnemers aan deze wedstrijden het riet weg. Een ander brengt naar voren dat de roeiers last hebben van de hengelaars, doordat de hengels tot het midden van de Amstel reiken. Een van de andere deelnemers merkt op dat op de Ouderkerkerdijk en de Binnenweg alleen bestemmingsverkeer is toegestaan, maar dat er altijd auto’s staan tijdens hengelwedstrijden.

2. Schaatsen in Ronde Hoep en kaarten met schaatsroutes (zonder belemmering)
Indiener: KNSB
Toelichting: De KNSB zou graag zien dat schaatsen in de Ronde Hoep mogelijk wordt gemaakt, dat er kaarten met schaatsroutes komen en dat belemmeringen op schaatsroutes, zoals lage bruggen en duikertjes, zoveel mogelijk verwijderd worden in verband met de veiligheid van het schaatsen.

3. Natuur Parkland Amsterdam
Indiener: Bewonerscomité Zuider Amstel
Toelichting: Veel inwoners van Amsterdam, met name uit Watergraafsmeer en Zuider Amstel, recreëren in het stuk tussen de Utrechtse brug, Rozenoordbrug, de veerpont en de Ouderkerkerbrug. Het voorstel is om een smal wandelpad te creëren vanaf de veerpont naar de boerderij ’Altoos Zorg, nr. 245. Dit pad zou door de weiden moeten lopen. Men zou de aantrekkelijkheid van het pad kunnen verhogen door in de directe omgeving van het pad biologisch te telen. Dit vindt men ook nuttig en educatief voor kinderen.
Iemand merkt op dat autobestuurders veel te hard rijden op wandelpaden langs de Amstel. Men vindt dat hier maatregelen tegen genomen zouden moeten worden.

4. Veiligheid op het water
Indiener: KNSB
Toelichting: De KNSB wil het recreëren op het water bevorderen. Hierdoor zouden alle routestructuren in Nederland aan elkaar verbonden moeten worden. Hier werkt de KNSB al aan. Volgens dhr. Saris is dit wel lastig, omdat alle waterstanden verschillen in Nederland. Een van de aanwezigen merkt op dat men zich het schaatsen in de Ronde Hoep nog wel kan voorstellen, maar dat kanoën in de Ronde Hoep slecht is voor de natuur, zeker in de zomer. Dhr. Timmermans geeft mee dat men het varen in het broedseizoen kan beperken of verbieden. Een van de deelnemers is van mening dat je ook met een rubber boot door de Ronde Hoep zou kunnen varen. Een ander is het hiermee eens en zegt dat in de Amstel en Waver al zoveel gemotoriseerd waterverkeer is dat een rubberboot geen kwaad kan. Een andere aanwezige vindt dat de Ronde Hoep geschikt kan worden gemaakt voor kanovaren door een doorgang te maken van oost naar west. Hij merkt echter wel op dat deze doorsteek voor een ervaren kanovaarder niet nodig is en dat de Ronde Hoep eigenlijk te groot is voor een dagrecreant.

5. Boerenlandwandeling
indiener: ANWB
Toelichting: In de Ronde Hoep zou een wandelroute over het boerenland moeten komen. De boeren zouden een vergoeding moeten krijgen voor het openstellen van hun boerenland, maar ook voor het onderhoud. Een van de voorwaarden bij dit project is het plaatsen van hekken en het creëren van een onverhard pad. De financiering zou, wat betreft de indiener van het project, van de overheid moeten komen.
Het bewonerscomité Amstelzorg uit zijn zorg over dit project. Men is bang dat de groene streek verdwijnt. Men vindt dat de recreatie-erven het landschap bederven en wil de situatie liever houden zoals ze nu is.

6. Wandelpaden markeren, creatie niet verhard pad in de Ronde Hoep
Indiener: dhr. Roebersen, Stichting Vrienden Wester-Amstel
Toelichting: Men zou een lange wandeling moeten kunnen maken, bijvoorbeeld in de Middelpolder of in de buurt van de Ouderkerkerplas. Hiervoor vindt men de creatie van een onverhard pad geschikt. Mogelijk wordt zo’n pad afgesloten in ongewenste periodes, zoals broedperiodes. Het pad kan bijvoorbeeld open vanaf Amstelveen naar de Voetangel.

7. Kijkplatform vogels
Indiener: dhr. Roebersen, Stichting Vrienden Wester-Amstel
Toelichting:  Dhr. Roebersen dient het project “Kijkplatform vogels” in. Men wil ook in de winter met een verrekijker of telescoop goed over de Ouderkerkerplas naar vogels kunnen kijken. Dit project is in uitvoering en is al bijna gereed. Graag ontvangt men hiervoor extra financiële steun.

8. Stelling van Amsterdam, ook fietsers (waarde herstellen)
Indiener: mevrouw Hoog (ANWB)
Toelichting: Met behulp van informatieborden en bewegwijzering zou de Stelling van Amsterdam meer aandacht moeten krijgen. Dit zou met name interessant zijn voor fietsers, is goed voor cultuur, natuur en milieu en is makkelijk te realiseren, want er zijn al veel fietsverbindingen naar de Stelling. De bestaande fietsverbindingen zouden wel moeten worden opgepoetst. Dit project zou niet veel kosten, want de stelling is er al.  Een suggestie is om de vogelwerkgroep een van de forten in beheer te geven. In het kader van dit project meldt dhr. Saris dat bij de spiegelbijeenkomst Cultuur en Historie het idee geopperd is om informatie over cultuurhistorische bezienswaardigheden via de GSM te verstrekken. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Iemand werpt tegen dat vijftig cent per minuut wel wat veel is.

9. Publiceren fiets-/wandelpaden in informatiefolders
Indiener: mevrouw C. Warners, Werkgroep RO en Verkeer/Stichting Samenlevingsopbouw
Toelichting: mevrouw Warners is van mening dat over de bestaande fiets- en wandelpaden te weinig geïnformeerd wordt en dat bestaande informatie op meer plekken verkrijgbaar moet zijn. Er volgt een opmerking uit de zaal: ‘Zou het niet veel te druk worden als de informatieverstrekking beter wordt?’ Volgens mevrouw Warners zou het alleen meer fietsers en wandelaars trekken. Dit vindt men niet erg, als het aantal auto’s maar niet toeneemt.

10. Bewegwijzering en informatiepanelen
Indiener: ANWB
Toelichting: Bij de overgang van de stadsranden naar het Amstelland zou er een landkaartje of informatiebord moeten zijn om de bezoeker te informeren over de fiets- en wandelmogelijkheden van het gebied. Ook zouden er meer informatiepunten moeten zijn langs de fietsroutes.
Een van de aanwezigen vindt informatiepanelen lelijk. Als suggestie noemt zij folderbakjes zoals die op Texel staan. Hierop volgt kritiek uit de zaal. Men denkt dat de Amsterdamse bevolking dergelijke folderbakjes zal vernielen. Wat op Texel kan, kan niet in Amsterdam.
Op de vraag van dhr. Saris of deze informatiepanelen ook over de waterstructuur zouden moeten informeren, antwoordden de aanwezigen instemmend.

11. Volkstuinen van Ouderkerkerplas, meer openbare route
Indiener: Bond van Volkstuinders
Toelichting: De volkstuinbond zou graag willen dat er een route komt in het volkstuinengebied. Dit heeft een aantal voordelen: het maakt de tuinen openbaar voor mogelijke bezoekers, gaat de ontwikkeling van ‘vercampingen’ tegen en biedt de volkstuinders gelegenheid meer van elkaars tuinen te genieten. Langs de route zou men eenvoudige horeca een plaats kunnen geven. Eventueel zou men het gebied na zonsondergang moeten sluiten om inbraak, brandstichting e.d. te voorkomen.
Volgens de vertegenwoordiger van de volkstuinbond vormen de A2 en de A9 barrières voor de bereikbaarheid van de volkstuinen, maar sinds kort is er een fietsbrug vanuit Zuid-Oost. Men kan deze barrières dus met bruggen compenseren.

12. Behoud roeiwaters en creatie van fietspaden langs roeiroutes
Indiener: mevrouw Friebel, Roeivereniging Willem III
Toelichting: De roeiers zijn zeer tevreden over het roeiwater. Dit wil men graag zou houden. Men zou echter graag een apart fietspad zien langs de Amstel, met name aan de drukke kant. Dit fietspad zou gebruikt worden door coaches, die de roeiers aanmoedigen en instrueren. Mevrouw Friebel is ook van mening dat auto’s op de paden langs de Amstel te hard rijden; daar zou iets aan gedaan moeten worden.
Een bewoner aan de Amstel verzoekt om iets te doen aan de ‘elektronisch versterkte’ coaches. Deze zijn voor bewoners hinderlijk en verstoren de rust.

13. Kanoverbindingen creëren
Indiener: dhr. Goverse, Kanovereniging de Ronde Venen
Toelichting: Dhr. Goverse zou de bestaande waterverbindingen geschikt willen maken voor een kanopark. Er loopt een route via Amstelveen en de Vinkeveense plas. Deze route is in twee delen van tien kilometer op te delen, zodat kanovaren ook voor de dagrecreant mogelijk wordt.

14. Vervoer verbeteren met boten: openbaar vervoer over het water
Indiener: mevrouw Hoog, bewoner/recreant, ANWB
Toelichting: Men zou de Amstel kunnen inzetten voor vervoer over het water. Volgens mevrouw Hoog is dit niet alleen toeristisch interessant, maar ook voor het woon-werk verkeer tussen Amsterdam centrum en Ouderkerk. Dit moet wel op haalbaarheid onderzocht worden.

Mevrouw Hoog vindt daarnaast dat biologisch boeren gestimuleerd moet worden. Dit is interessant voor mensen die biologisch willen eten, goed voor het milieu en educatief. Dhr. Saris ligt toe dat 80 procent van de boeren in Amstelland lid is van de agrarische natuurverenigingen en hiermee landschappelijke gezien “goed boert”.
Mevrouw Hoog vindt ook dat de Stelling van Amsterdam hersteld moet worden en recreatief en educatief kan worden ingezet. Dhr. Saris oppert het idee om waterberging en recreatie bij de Stelling te combineren. Dit lijkt mevrouw Hoog een goed plan.

15. Meer aanlegplaatsen voor boten
Indiener: mw. Hoog, bewoner/recreant, ANWB
Toelichting: Naast wandelpaden zouden er aanlegplaatsen moeten zijn voor motorboten in de buurt op aantrekkelijke plekken. Dhr. Saris vraagt hoe men de aanwezigheid van motorboten en roeiers zou kunnen combineren. Mevrouw Hoog merkt op dat motorboten voor 98 procent stilliggen. Een andere aanwezige vindt dat de coaches meer herrie maken dan de motorboten.
Dhr. Saris vertelt dat al meerdere keren een poging is gedaan om een jachthaven te realiseren. Totnogtoe is dit niet gelukt. Het zou zonde zijn om weer te gaan proberen iets te realiseren van je bij voorbaat al weet dat het niet kan.
Mevrouw Hoog antwoordt hierop dat zij geen jachthaven zou willen, maar enkele steigers aan de Amstel om stil te liggen en een tot twee nachten te overnachten

16. Aantal recreatiegebieden reserveren voor voetgangers en fietsers
Indiener: ANWB, dhr. Bruve
Toelichting: Dhr. Bruve vindt dat men luidruchtige en rustige recreanten van elkaar zou moeten kunnen scheiden. Een voordeel van deze maatregel is dat het niets kost.

Kwantificatie van het gebied
Indiener: onbekend
Toelichting: Dit is geen officieel projectidee, maar meer een gedachte. Zou het niet mogelijk zijn om het hele gebied te kwantificeren. Zo wordt duidelijk voor wie het welke waarde heeft en in welke mate het van belang is. Dhr. Timmermans vertelt hierop dat in opdracht van het milieucentrum Amsterdam een economische scan van het gebied is uitgevoerd door KPMG. Het gebied blijkt zich qua ecologische waarde makkelijk te kunnen meten aan heel Schiermonnikoog. Er zijn ook onderzoeken gedaan naar de recreatieve waarde van het gebied.

Iemand uit de zaal werpt op dat, gezien het feit dat de aanwezigheid van een groen gebied belangrijk is voor buitenlandse bedrijven om zich hier wel of niet te vestigen, dergelijke buitenlandse bedrijven ook betrokken zouden moeten zijn bij de economische scan. Bovendien vindt men dat ook buitenlandse bedrijven zouden moeten betalen voor het behoud van het groene gebied. Dhr. Timmermans vertelt dat deze bedrijven zijn meegenomen bij de economische scan.

Pauze

Dhr. Saris meldt dat er deze week een website gelanceerd wordt met informatie over het project Amstelland. Deze site is bedoeld om te informeren en te discussiëren over de toekomst van het gebied.

Tweede deel bijeenkomst: discussie

Vervolgens leidt hij het tweede deel van de bijeenkomst in met het antwoord op de vraag waarom het project toekomst Amstelland eigenlijk al nodig is. Enkele aanwezigen vroegen zich namelijk af waarom het niet mogelijk is om alles gewoon zouden laten als het nu is. Dhr. Saris licht toe dat dit niet mogelijk is, omdat de prijs die door de markt voor de grond wordt betaald, viermaal zo hoog is als een boer met een gezond bedrijf kan betalen. Dit maakt het voor nieuwe boeren onmogelijk om zich in dit gebied te vestigen. In het bestaande bestemmingsplan is deze grond wel bestemd voor agrarische doeleinden. Dit betekent dat, als we niets doen, het boerenland zal verdwijnen en dit is de kern van het probleem van Amstelland.

Het tweede probleem is dat Amstelland midden in het stedelijk gebied ligt en het niet langer de functie van stadsrand heeft. Dit vraagt om uitbreiding van de toegankelijkheid van het gebied, willen alle mensen die er wonen gebruik kunnen maken van het gebied.

Hiermee komt dhr. Saris op het volgende onderwerp: de tegenstellingen in de projecten. Aan de ene kant wil men het gebied toegankelijker maken voor meer mensen en meer horeca en recreatiemogelijkheden toelaten, aan de andere kant wil men zijn rust behouden en de overlast beperken. Dhr. Saris vraagt welke ideeën hier over zijn bij de aanwezigen.
Een van de aanwezigen denkt dat het een goed idee is om voetgangers en fietsers te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers brengen immers geen onrust.

Dhr. Saris brengt vervolgens het voorstel uit een van de andere spiegelbijeenkomsten naar voren, namelijk de creatie van een skatebaan bij de Ouderkerkerplas en vraagt wat men hiervan vindt. Men denkt dat dit een mogelijk project is, maar ziet wel een nadeel in de aanwezigheid van mensen met auto’s en barbecues en het daarbij behorende lawaai. In het vervolg hierop meldt een ander dat men de spreiding van mensen goed moet geleiden, maar dat dit moet passen bij de hoofdfunctie van het gebied. Men zou inderdaad stillere (Ronde Hoep) en drukkere (Ouderkerkerplas) stukken kunnen creëren.

Dhr. Saris stelt dit ter discussie. Als er sprake is van een stedelijke functie, waarom zou men het gebied dan niet echt daarop inrichten, in plaats van het krampachtig overeind houden van twee functies, stedelijk en landschappelijk? Hierop wordt door een van de aanwezigen geantwoord dat de Noord-Westkant van de Amstel best als parklandschap ingericht mag worden voor de drukkere recreatievormen. Maar dan moet er wel de garantie zijn dat andere gebieden bestemd blijven voor rustigere vormen van recreatie.

De heer Saris vraagt aan de aanwezigen of iedereen het eens is met de stelling dat het gebied opengehouden moet worden. Hierop wordt instemmend geantwoord. Een andere deelnemer vraagt zich af waarom je niet een van de polders kan inrichten voor de drukkere recreanten, bijvoorbeeld het gebied boven de A9. Dit zou men kunnen inrichten voor recreatieve functies of bijvoorbeeld woningbouw. Met het geld dat hierdoor vrijkomt, kun je andere gebieden openhouden. Hierop volgt protest van een van de andere aanwezigen. Men vindt dat het noordelijke en zuidelijke deel niet gescheiden moeten worden, omdat beide gebieden een sterke culturele, historische gezamenlijke geschiedenis hebben. Het noordelijke gebied ziet men als een kwetsbaar gebied. De spreekster vraagt zich af of het zuidelijke gebied wel voldoende rust zou bieden.
Een van de andere aanwezigen stemt hiermee in. Hij vindt dat het noordelijke deel  behouden moet blijven, omdat dit het recreatiegebied van de gewone Amsterdammer is.

Een van de aanwezigen vraagt zich af wat de invulling van de term ‘ recreatie’  is voor de verschillende deelnemers. De meeste aanwezigen van deze bijeenkomst vallen onder rustige recreanten, terwijl de luidruchtige recreanten vaak met hun auto scheuren en gettoblasters meenemen. Men merkt op dat er in het rapport geen onderscheid wordt gemaakt tussen recreanten en sporters. Dit vindt men wel zinvol.

Dhr. Saris vraagt zich af of de Amstel zelf toegankelijk moet zijn voor auto’s. Er volgen diverse reacties.
– Men vindt dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. De Amstelscheg kan open zijn met aan de rand meer drukkere vormen van recreatie en horeca.
– Als er wandelroutes gecreëerd worden onder de A9, moeten er ook goede parkeerplaatsen komen, want men moet zijn auto toch kwijt kunnen.
– Iemand anders vindt juist dat er helemaal geen parkeerplaatsen moeten komen. Mensen kunnen het gebied bereiken per fiets of op skates vanuit huis.

Een van de aanwezigen mist gegevens over de wensen van de huidige bewoners bij de vier scenario’s. Zij zou ook graag willen weten hoe de toekomstige bevolking eruitziet en wat de recreatiewensen daarvan zijn.
Dhr. Timmermans merkt op dat de oorspronkelijke bewoners agrariërs zijn, die waarschijnlijk over tien tot twintig jaar gaan stoppen. Welke functie het gebied tegen die tijd heeft is moeilijk te voorspellen. In ieder geval is duidelijk dat als de boer stopt, het land geen agrarische functie meer heeft, en dat alleen de recreatieve functie overblijft. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen hoe de bevolking er over enkele tientallen jaren uit zal zien en wat haar behoeftes zullen zijn. Het belangrijkste is om het gebied flexibel te houden. Wat dhr. Timmermans betreft zou dit betekenen dat de Amstelscheg openblijft en de agrarische functie behouden. De vraag is alleen nog op welke wijze.

Een van de deelnemers reageert hierop met de mededeling dat hij vindt dat de stedelijke functie buiten het open gebied moet worden gehouden. Het moet wel toegankelijk worden, maar niet de vormen van een recreatiepark aannemen. Dit sluit ook aan bij het streekplan waarin volkstuinen en sportvelden zijn gepland aan de rand van het gebied.

Een ander vindt het belangrijk dat de taak van de agrariër en zijn positie wordt gekoesterd. Deze heeft door de geschiedenis heen immers altijd de waterhuishouding geregeld.

Een van de andere aanwezigen vindt dat toekomstige boeren moeten beseffen dat bij verschuiving van de functie van Amstelland ook de functie van de boer verandert. Hij wordt gastheer van de stad en landschapsondernemer. In Waterland leeft deze gedachte al.

Dhr. Timmermans merkt op dat de huidige vergoeding voor het onderhoud van het land geen dik belegde boterham is. Dhr. Saris vult aan dat de verdienste niet meer dan een paar € 1000 bedragen. Hij benadrukt dat het de vraag is hoe wij het gastheerschap van de boer gaan betalen. Boeren accepteren de subsidies niet, ze willen financiële zekerheid. Een alternatief is het verkopen van de grond en het laten verbouwen.

Volgens een van de deelnemers ligt de oplossing in het laten betalen van grote bedrijven voor het groen houden van het gebied. Voor hen is het immers ook zeer belangrijk.

Eén van de andere aanwezigen vraagt zich af of Amsterdam geen geld heeft om het gebied te behouden? De heer Saris beantwoordt dat dit inderdaad het geval is, maar dat dit geld niet gebruikt kan worden om het groene gebied gedurende de volgende tientallen jaren te behouden. Het geld dat er ligt is goed voor fietspaden en enkele infrastructurele aanpassingen, maar is niet voldoende voor structurele oplossingen.

Conclusies
Dhr. Saris trekt naar aanleiding van de discussie na de pauze de volgende conclusies:
– In het algemeen vinden de deelnemers dat het gebied open en agrarisch moet blijven.
– Men vindt dat het gebied meer gebruikt kan worden door recreanten; de recreatie moet wel binnen de grenzen van lawaai e.d. blijven.
– Men vindt dat het gebied vanuit de stad bereikbaar moet zijn.
– Er dient nog een discussie gevoerd te worden over volkstuinen.
– Een andere vraag is: hoever je kan gaan met het ontsluiten van het gebied?
– Er moet meer informatie beschikbaar zijn over de routes en recreatieve mogelijkheden in het Amstelland.
– Men zou rustige en drukkere vormen van recreatie moeten kunnen concentreren. Het drukkere deel zou meer bij de Ouderkerkerplas en eventueel aan de westkant en/of noordelijke deel van Amstelland kunnen plaatsvinden. Dit zou wat betreft aanwezigen alleen mogelijk zijn als de garantie gegeven wordt dat op de lange termijn ook andere plekken stil en rustig blijven.

Hierop volgt een opmerking van een van de aanwezigen die denkt dat men de boeren zou kunnen subsidiëren middels fiscale maatregelen. Volgens dhr. Saris is er eventueel wel een fonds te creëren waarin de boeren en bijvoorbeeld Rabobank samenwerken. Daarnaast zou men het landschap kunnen laten onderhouden door boeren tegen betaling. Aan de andere kant heeft het kabinet zojuist besloten om alle natuursubsidies af te schaffen en de boeren willen niet afhankelijk zijn van de kabinetsmaatregelen.

Rondvraag
– Men deelt mee dat bij bebouwing van het gebied bij Duivendrecht (blz. 40 van het plan) vertegenwoordigers van de vier volkstuincomplexen die aldaar gevestigd zijn, al nagedacht hebben om een deel te verplaatsen. Een voorziening bij de Ouderkerkerplas zou in dat geval gewenst zijn.
– De laatste mededeling betreft het feit dat er ooit een kerkepad in de Ronde Hoep is geweest, dat liep vanuit de Waver naar het centrum.

Afsluiting
Dhr. Saris meldt dat er op 10 maart 2003 een projectenworkshop plaatsvindt, waarop alle projecten zullen worden besproken. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst op 20 juni 2003 wordt het project afgerond. Ook hiervoor is men van harte uitgenodigd. Tot slot bedankt dhr. Saris iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage.

Aantal recreatiegebieden reserveren voor voetgangers en wielrijders       5
Behoud roeiwaters en creatie van fietspaden langs roeiroutes       5
Bewegwijzering en informatiepanelen.. 4
Boerenlandwandeling…………………….. 3
Kanoverbindingen creëren……………… 5
Kijkplatform vogels………………………… 3
Meer aanlegplaatsen voor boten…….. 5
Natuur Parkland Amsterdam………….. 2
Oevers vrij/bereikbaar……………………. 2
Publiceren fiets-/wandelpaden in informatiefolders  4
Schaatsen in Ronde Hoep en kaarten met schaatsroutes (zonder belemmering)            2
Veiligheid op het water……………………. 3
Vervoer verbeteren met boten………… 5
Volkstuinen van Ouderkerkerplas, meer openbare route    4
Wandelpaden markeren, creatie niet verhard pad in de Ronde Hoep        3
website………………………………………… 6

Projectschema Spiegelbijeenkomsten

The projects set forth for Amstelland’s future are amazing. When taking a break, you can play some casino slots games at www.slotsexpert.ca.

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Bovenkerkerpolder, fiets-/wandelpaden
2.        Initiatiefnemer(s):Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder ‘open, stil en groen’
3.        Geschatte projectkosten:…………………………………………………………………….
4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):………………………………….

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Ontsluiting polder (wens in Toekomstvisie Amstelveen 2020+)

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Sluit aan bij beoogde ontwikkeling.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:St. Glas en Land, ENFB, gemeente Amstelveen, boeren

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Biologisch boeren
2.        Initiatiefnemer(s): mw. A. Hoog, Amsterdam
3.        Geschatte projectkosten:?

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): idee

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op?1. educatief/school; 2. goed voor milieu; 3. inspringen op trends: biologisch eten, gezond, onbespoten voedsel eten

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? 1. biologisch eten; 2. milieu; 3. gezondheid

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:boeren, scholen, natuurwinkels

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op de website Toekomst Amstelland worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Kijkplatform Ouderkerkerplas

2.        Initiatiefnemer(s): SSO Vogelwerkgroep; ingediend door G.J Roebersen

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte? Uitkijkpunt over de Plas voor vogelwaarnemers

4.        Projectomschrijving + locatie: Holendrechterzijweg t.h.v. oeverzwaluwenwand; 2 m hoog platform

5.        Beoogde partners in de uitvoering: Groengebied Amstelland, RWS

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk…. Materialen gefinancierd door GA/SSO

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten: € 600

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): in uitvoering

Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie): Jachthaven Amsteleiland
2.        Initiatiefnemer(s): mw. C. Warners
3.        Geschatte projectkosten:…………………………………………………………………….

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):………………………………….

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Verlies van aanlegmogelijkheden voor boten

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Projectontwikkelaars die kansen krijgen, omdat het geld oplevert zonder dat het in het beleid past van een van de scenario’s.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:…………………………………………………..

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op de website van Toekomst Amstelland worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Help de mussen

2.        Initiatiefnemer: Fokke Dijkstra

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte? Voorkomt achteruitgang aantal huismussen.

4.        Projectomschrijving + locatie: in nieuwbouw verplicht aanbrengen van nestelmogelijkheden voor kleine vogels

5.        Beoogde partners in de uitvoering

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten: nihil

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): hoofdzakelijk in steden; binnen 1 jaar uitvoeren

Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Fietsplezier bij woon-werkverkeer
2.        Initiatiefnemer(s):Frans Frederiks
3.        Geschatte projectkosten:?

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):………………………………….

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …Woon-werkverkeer
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Weren auto’s van niet bewoners! Fileprobleem: meer fietsend naar werk v.v.

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Gezond naar werk bewegen

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:…………………………………………………..

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op www.destadbv.nl worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Afschaffen waterschapslasten voor land met agrarisch gebruik

2.        Initiatiefnemer(s): Peter de Nooij

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte?
De polders in Amstelland hebben nu al een waterbergende functie, door natuurlijk vermogen water vast te houden. Bij extreme regenval zet men de gemalen van de polders het eerst stil.
Deze functie wordt nu dus niet betaald aan de grondeigenaren/pachters. Zie verder hieronder.

4.        Projectomschrijving + locatie: alle onbebouwde graspercelen in agrarisch gebruik Amstelland (zie onder voor vervolg)

5.        Beoogde partners in de uitvoering: DWR (Dienst Water en Riolering)

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk…. DWR kan inkomstendaling opvangen door waterschapslasten voor burgers (onbebouwd) met een fractie te verhogen. Burgers in omgeving Amstelland betalen.

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk):

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten: jaarlijks € 80 per ha (waterschapslasten onbebouwd zijn € 80/ha/jr)

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase)

N.B. Uitvoering is zeer eenvoudig en ‘Brussel-proof’.

Vervolg 3: Het exploiteren van grasland wordt goedkoper; gevolg:
–          goed voor boereninkomens
–          maakt verpachten en pachten van land aantrekkelijker (instandhouden van pacht is gunstig voor vooral bedrijfsopvolging)

The projects made for Amstelland will see it grow to be an amazing place. Take breaks from the projects and play online mobile casino games.

Kortom het is een stimulans om land in agrarisch gebuik te houden en het gebied open en groen.
De omwonende burgers profiteren van:
–          open/groene omgeving
–          waterberging
En daarom is het legitiem om omwonende burgers te laten betalen d.m.v. kleine verhoging waterschapslasten.

Vervolg 4: Ruwe schatting financiering:
Amstelland 3000 ha land in agrarisch gebruik; 3000 x € 80 = 240.000 € per jaar.
Aantal huishoudens Amstelland e.o. geschat 100.000, dan verhoging waterschapslasten bebouwd € 2,4 /jaar/huishouden.